Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
 Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 2018-11-29 Nu har vi äntligen fått besked från JO och de tar inte upp frågan om dokumentet från PTS skall diarieföras hos Länsstyrelsen i Västernorrland. Det vill säga att en handling från PTS som är en konkurrensmyndighet med en förfrågan i ett konkurrensfråga inte behöver diarieföras hos Länsstyrelsen. Föreningen förstår nu vilka krafter som ligger bakom denna fråga. Skulle föreningens begäran gjort att en utredning startats hade det inneburit att frågan om diskriminerande behandling av föreningen hade behövts göras om och då hade alla dokument som vi begärt skulle ingå i en utredning dvs avtalen som Mediateknik har med Alltele och andra som finns i nätet, avtalet mellan Telia och Fiber i Nordingrå plus vårat avtalsoffert från Mediateknik, vilket skulle klart visa att vi blivit diskriminerade. Skillnaden mellan det pris som Mediatekniks offert till oss och det pris som Länsstyrelsen tilldelade oss skilde 100 kr kund/månad dvs 333 kr kund/månad. Mediatekniks avtal med Alltele och FIN var ca 50 kr kund/månad. Då kan ni också första vilka makter vi spelar emot. Samtidigt skall ni veta att detta skulle också bli ett prejudikat som innebär att alla som på något sätt har erhållit något EU-bidrag eller statligt bidrag via PTS måste tillåta andra aktörer i sina nät till en betydligt lägre kostnad eftersom alla har att gå efter samma regelverk SFS 2007:481, ett riksdagsbeslut. Nu har föreningen överklagat hela ärendet till förvaltningsrätten som skickade ärendet vidare till Länsstyrelsen eftersom de ansåg att det inte var deras bord. Länsstyrelsen skickade det vidare till Jordbruksverket eftersom det är de som är ansvarig för EU-bidrag enligt Lantbruksprogrammet Hela överklagandet till Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen och som slutligen hamnade hos Jordbruksverket. Se Nedan.  Länsstyrelsens diarienummer 341-2174-2018, Jordbruksverkets diarienummer  3.2.17-05001/2018 och handläggare är satt till Håkan Hylén. Förvaltningsrätten i Härnösand Backgränd 9, 87127 Härnösand Föreningen Bredband i Nora Ek.f. ( kallas föreningen) vill överklaga Länsstyrelsen:s handläggning av ett diskrimineringsärende, Länsstyrelsen Dnr 341-5464-15 pga att handläggningen inte har följt de riktlinjer som Länsstyrelsen har som krav för att sköta handläggningen av EU-Bidrag och statligt bidrag tilldelade genom Jordbruksverket och statligt bidrag tilldelade av PTS. Det gemensamma regelverket är SFS 2007:481 5 kap §9 som styr villkoren för erhållande av bidragen samt Jordbruksverkets SJFS 2011:54 §1- §6 och bilaga1 som styr på vilket sätt som Länsstyrelsen skall sköta handläggningen av ärendet. Enligt villkor i SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h framgår att stöd får endast ges om bredbandsnätet är öppet, transparent  och att det beviljas tillträde på icke diskriminerande villkor och att upphandling har skett enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Föreningens offert som Mediateknik lämnade visade föreningen att priset för svartfiber inte var acceptabelt utan det var diskriminerande. 440 kr per kund och månad. Som jämförelse betalade kunderna 345 kr/månad för anslutning  med 100/100 Mb inkl näthyra och kommunikationsoperatör.(slutkundspris) (Slutkundspris = näthyra(svartfiberkostnad) + kostnad för kommunikationsoperatör + kostnad för tjänsteleverantör) Föreningen skulle alltså betala 440 kr. 100 kr mer än slutkundspriset för att få tillgång till nätet. Den 2015-01-20 anmälde föreningen Mediateknik till Länsstyrelsen för diskriminerande behandling av prissättningen av svartfiber  enligt SFS 2007:481 5 kap §9 a-h. Länsstyrelsen begärde då ett samrådssvar av PTS den 2015-07-03 med Dnr 3415464-15.  (PTS har Dnr 15- 7739.) PTS lämnade ett samrådssvar  2015-09-11 Dnr 15-7739-10. Där skriver PTS att det bör utgå parallellitetsrabatt samt att ”Dessa priser är dock fortfarande högre än det framräknade hypotetiska priset från Teliasonera samt den nätavgift på aktiv nivå som kommunikationsoperatören debiterar tjänsteleverantörer anslutna till det aktuella stadsnätet” och 2015-10-08 beslutar Länsstyrelsen i ärendet och sätter priset till 313 kr per kund och månad utan hänsyn till den skrivning som PTS gjort i samrådssvaret. Föreningen anmärkte då på att utredningen som Länsstyrelsen gjort i ärendet var mycket bristfälligt och priset var fortfarande mycket diskriminerande för föreningen och begärde därför en omprövning. I samband med detta gjorde föreningen då en undersökning om vilket underlag som Länsstyrelsen skickat med till PTS i samrådsärendet. Det visade sig att Länsstyrelsen fick en begäran från PTS 2015-08-31 (PTS diarieNr15-7739-8) en begäran att Länsstyrelsen skulle begära att få alla avtal som Mediateknik hade sedan 2012 med tjänsteleverantörer och kommunikationsleverantörer. Den förfrågan diariefördes inte och är fortfarande inte diarieförd. Vidare hade man inte skickat med två avtal, Båda borde finnas med i det av jordbruksverkets tillhandahållna diariet hos Länsstyrelsen, som handläggande myndighet,  enligt ett regelverk SJFS 2011:54 §1- §6 och bilaga 1 redovisa handläggningen för Jordbruksverket och EU-rådet i detta Jordbruksverkets speciella diarium för Lantbruksfrågor och EU-stöd. Dessa avtal finns inte registrerade i resp journalnummer (2011-3143 och 2011-345) Vidare diarieförde Länsstyrelsen inte att de skickat ut denna förfrågan till Mediateknik utan det gjorde Länsstyrelsen efter efterfrågan från föreningen var dessa handlingar fanns registrerade. Svaret på denna förfrågan som kom in registrerades som om det kom från PTS och inte från Mediateknik. Länsstyrelsen gjorde en korrigering i Diariet (se mejlkorrespondens med Länsstyrelsen) långt senare 2017-08- 15 men förfrågan från PTS registrerades inte Det kom ett beslut av Länsstyrelsen efter ett halvår(2018-02-23) att Länsstyrelsen inte skulle  ompröva beslutet och hänvisade att PTS erhållit de uppgifter som behövdes och att beslutet inte kunde överklagas. Ett beslut som innehöll så många felaktigheter. Länsstyrelsen har vägrat att diarieföra en förfrågan från PTS.( se ovan) Länsstyrelsen har inte skickat in utredningsmaterialet från PTS begäran om kompletterande uppgifter och dessutom inte registrerat handlingarna i diariet. Länsstyrelsen har inte redovisat det svar som Länsstyrelsen erhöll efter samrådssvaret från Mediateknik till PTS som skulle innehålla de avtal Mediateknik hade med Alltele och efter den 1/1 2015 hade med tjänsteleverantörerna Alltele, T3, Banhof och Bredband2. Föreningen har inte fått tagit del av dokumentet pga sekretess och kan därför inte verifiera att det innehåller dessa avtal men det skulle ha redovisats för PTS i diskrimineringsfrågan Länsstyrelsen har inte registrerat 2 avtal i Jordbruksverkets Journalsystem. Länsstyrelsen har inte tagit ansvar för att PTS samrådssvar tagits på allvar när det gäller det ovan redovisade skrivningen. Sammanfattningsvis: Avtalet som finns mellan TeliaSonera och fiber i Nordingrå visar att ersättningen för näthyra är 35 kr/kund/månad. Avtalet mellan Alltele och Mediateknik visar på 30% av 175 kr vilket gör en näthyra på 53 kr/kund/månad. Föreningens pris blev 313 kr/kund/månad i näthyra enligt Länsstyrelsens beslut. Var ser föreningen att vi inte är diskriminerade? -- MVH Magnus Hellsten Ordf Bredband i Nora Ek.f. Berghamn 202 87298 Noraström magnus@bredbandinora.se 073-6591209 Hemsida: bredbandinora.se Mycket siffror och diarienummer samt olika regelverk som skall hanteras så lycka till med läsningen 8/5 2018 Nu har vi haft vårat årsmöte som besöktes av 13 st medlemmar under Hans Edin som satt som ordförande med Per sandberg som sekreterare. Efter verksamhetsredovisningen för det gångna året som finns att läsa i verksamhetsberättelsen nedan där de problem som föreningen brottas med diskuterades. Som helhet är att få färdigställa det som Kramfors kommun sökt bidrag för och då fattas det 3 mil fiber och 300 kontrakterade fastigheter att färdigställa. Kanske kan föreningen ha en lösning på gång. Alexander Jonsson avgår ur styrelsen då han skall flytta söderut och i hans ställe träder Bengt Könberg in som vi hälsar välkommen i gänget Ett beslut som togs på stämman var att föreningen behöver ett tillskott av pengar och därför beslöts att ta ut en årsavgift på 150 kr av medlemmarna. Föreningen måste säkerställa att det som vi tagit på oss att solidariskt med dom som inte fått fiber installerat se till att detta blir gjort och att föreningen kan påverka priset neråt för den anslutning som finns genom att få tillgång till fibernätet då priset kan minska rejält. 20/4 2018 Här kommer handlingarna till Årsmötet och skriv gärna ut dom och ta med till stämman Dagordning Verksamhetsberättelse 2017 Ekonomisk berättelse