Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
2019-12-11 Vi har nu anmält Jordbruksverket till JO då de inte svarat på våra frågor om hur det kan komma sig att ett beslut från Jordbruksverket till Länsstyrelsen i Västernorrland inte blir av. Beslutet från Jordbruksverket var att det överklagande av diskrimineringen av prissättningen som föreningen  gjorde för att få  tillgång till svartfiber av Mediateknik, fick inte stoppas av Länsstyrelsen utan Länsstyrelsen skulle skicka med en överklagande hänvisning till föreningen. Detta har inte skett. Nu har det blivit moment 22. Länsstyrelsen utför inte det de skall som handläggare av EU-stöd . Eftersom Jordbruksverket är ansvarig gör de ingenting eftersom de inte ser något överklagande trots att de har ett sådant men det är inte handlagt av Länsstyrelsen. Tala om byråkrati på hög nivå och det luktar korruption i dess vidaste bemärkelse och skyddande av misstag både hos Länsstyrelsen och Jordbruksverket Eftersom våra myndigheter tar sin tid passar vi på att önska alla  en God Jul och ett Gott Nytt år. Medlemsavgiften kommer att skickas ut i Januari 150 kr som gör att vi vill se vilka som stöder vår förening  Hemsida för Bredband i Nora ek.f. 2019-09-11 Det har nu gått nästan ett halvår och de myndigheter som vi har haft som kontakter för att säkerställa att det nationella regelverket skall fungera har inte hört av sig utan de försöker likt Strutsen gömma sig i sanden. Vårat försök att få Jordbruksverket att till EU-revisionen redovisa de synpunkter på handläggning av EU-bidraget verkar dött. Föreningen vill ju av Jordbruksverket få en möjlighet att till EU-revisionen framföra våra synpunkter om de möjliga korruptioner, felhandläggning av regelverket för handläggning avEU-bidrag, systemfel av myndigheternas handläggning och framför allt den systematiska negligering av föreningen och dess försök att inte bli diskriminerad när det gäller prissättningen för att få tillgång till svartfiber. Föreningen har fler trådar ute så vi får som vanligt avvakta och se om Sverige är så transparent och demokratiskt som Sverige vill framstå som. Mediateknik har börjat att fortsätta med grävningen av Etapp II I övrigt hoppas vi att ni har samma tålamod som föreningen Här finns årsmötesprotokollet att läsa 2019-05-26 Vi har nu skickat förfrågan till Mediateknik angående EU-bidraget som de erhållit och fått fram att projektet skall delas in i olika projekt och de har inte klarat av att göra denna uppdelning än och följaktligen har de heller ingen tidplan klar. Vi har dock erhållit besked om vem som kommer att vara projektledare som är Mattias Ågren samt att det blir en projektledare för entrepenaden för varje delområde. Vi vet inte när de kommer igång men vi får avvakta. Det som är allvarligt är att Mediateknik inte vidkänns att det finns anslutningsavtal. Jag har en som vill ansluta sig och fått ett pris på 18900 kr vilket är en avsevärd höjning av anslutningsavgiften. Därför kommer det att bli en allvarlig disskussion för våra medlemmar som vill hävda det gamla anslutningsavtalet som finns registrerat i kommunens diarium 2019-05-14 Nu är årsmötet avklarat  med 8 st medlemmar som fortfarande visar intresse. Ni kan ju läsa verksamhetsberättelsen och se vad vi arbetat för och det har nu givit resultat i form att Etapp II skall nu byggas färdigt. Mediateknik har fått bidrag att färdigställa det vi kallar i  Etapp II men Mediateknik kallar det för ”Sydost” men det har Länsstyrelsens Journalnummer 2019- 3493 med beslutsdatum 2019-03-28. Länsstyrelsen tilldelar 18,9 miljoner till komplettering av fiberbredband till det område som man kallar ”Sydost”. Ni kan själva se på kartan nedan att Etapp II finns i detta område och det är de rödaktiga prickarna som inte har bredband och de mörka har bredband. Trianglarna är enstaka fastigheter som ligger lite avsides och inte i klunga som de andra färgmarkeringarn gör. Det är synd nu när föreningen behövs för att hjälpa er med att erhålla rätt pris på anslutningarna när ni skall hävda det anslutningsavtal som ni en gång skrev på. Det är bara att höra av sig till oss magnus@bredbandinora.se Från årsmötet sitter styrelsen kvar och skall arbeta för att så många som möjligt får anslutning till breband enligt de anslutningsavtal som skrevs med kommunen. Vi har fortfarande kontroll på vilka fastigheter som har avtal. Årsmötesprotokollet kommer när det är justerat Länk till Karta: Karta över “Sydost” 2019-04-15 Äntligen har föreningen nått en framgång med vårt slit med Länsstyrelsen, Jordbruksveket, Post och Telestyrelsen (PTS) samt Mediateknik/Kramfors Kommun. Mediateknik kommer nu att påbörja slutförande av Etapp II och skall före 2023 vara färdigt med arbetet att bla slutföra bredbandsutbyggnaden av Bredband i Nora. Vi rekommenderar därför alla att man tar kontakt med Mediateknik för att höra hur läget ligger till och för dig som har skrivit ett anslutningsavtal med Kramfors kommun/Mediateknik. Telefonnummer 0612 70 10 90. Vi återkommer med mer detaljer vid årsmötet Årsmöte kommer att hållas den 9 maj på Församlimgsgården i Torrom kl 18:00 Handlingarna finns nedan att ladda ner: Dagordning Verksamhetsberättelse      Ekonomisk redovisning 2018-12-28 God fortsättning och ett Gott Nytt År Vad föreningen skulle behöva är ett gott nytt år med en förhoppning att alla myndigheter ser till att de regelverk som de själva skapat skall gälla och inte krypa bakom och försvara de felaktiga beslut som tagits av olika tjänstemän. 2018-11-29 Nu har vi äntligen fått besked från JO och de tar inte upp frågan om dokumentet från PTS skall diarieföras hos Länsstyrelsen i Västernorrland. Det vill säga att en handling från PTS som är en konkurrensmyndighet med en förfrågan i ett konkurrensfråga inte behöver diarieföras hos Länsstyrelsen. Föreningen förstår nu vilka krafter som ligger bakom denna fråga. Skulle föreningens begäran gjort att en utredning startats hade det inneburit att frågan om diskriminerande behandling av föreningen hade behövts göras om och då hade alla dokument som vi begärt skulle ingå i en utredning dvs avtalen som Mediateknik har med Alltele och andra som finns i nätet, avtalet mellan Telia och Fiber i Nordingrå plus vårat avtalsoffert från Mediateknik, vilket skulle klart visa att vi blivit diskriminerade. Skillnaden mellan det pris som Mediatekniks offert till oss och det pris som Länsstyrelsen tilldelade oss skilde 100 kr kund/månad dvs 333 kr kund/månad. Mediatekniks avtal med Alltele och FIN var ca 50 kr kund/månad. Då kan ni också första vilka makter vi spelar emot. Samtidigt skall ni veta att detta skulle också bli ett prejudikat som innebär att alla som på något sätt har erhållit något EU-bidrag eller statligt bidrag via PTS måste tillåta andra aktörer i sina nät till en betydligt lägre kostnad eftersom alla har att gå efter samma regelverk SFS 2007:481, ett riksdagsbeslut. Nu har föreningen överklagat hela ärendet till förvaltningsrätten som skickade ärendet vidare till Länsstyrelsen eftersom de ansåg att det inte var deras bord. Länsstyrelsen skickade det vidare till Jordbruksverket eftersom det är de som är ansvarig för EU-bidrag enligt Lantbruksprogrammet Hela överklagandet till Förvaltningsrätten, Länsstyrelsen och som slutligen hamnade hos Jordbruksverket. Se Nedan.  Länsstyrelsens diarienummer 341-2174-2018, Jordbruksverkets diarienummer  3.2.17-05001/2018 och handläggare är satt till Håkan Hylén. Förvaltningsrätten i Härnösand Backgränd 9, 87127 Härnösand Föreningen Bredband i Nora Ek.f. ( kallas föreningen) vill överklaga Länsstyrelsen:s handläggning av ett diskrimineringsärende, Länsstyrelsen Dnr 341-5464-15 pga att handläggningen inte har följt de riktlinjer som Länsstyrelsen har som krav för att sköta handläggningen av EU-Bidrag och statligt bidrag tilldelade genom Jordbruksverket och statligt bidrag tilldelade av PTS. Det gemensamma regelverket är SFS 2007:481 5 kap §9 som styr villkoren för erhållande av bidragen samt Jordbruksverkets SJFS 2011:54 §1- §6 och bilaga1 som styr på vilket sätt som Länsstyrelsen skall sköta handläggningen av ärendet. Enligt villkor i SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h framgår att stöd får endast ges om bredbandsnätet är öppet, transparent  och att det beviljas tillträde på icke diskriminerande villkor och att upphandling har skett enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Föreningens offert som Mediateknik lämnade visade föreningen att priset för svartfiber inte var acceptabelt utan det var diskriminerande. 440 kr per kund och månad. Som jämförelse betalade kunderna 345 kr/månad för anslutning  med 100/100 Mb inkl näthyra och kommunikationsoperatör.(slutkundspris) (Slutkundspris = näthyra(svartfiberkostnad) + kostnad för kommunikationsoperatör + kostnad för tjänsteleverantör) Föreningen skulle alltså betala 440 kr. 100 kr mer än slutkundspriset för att få tillgång till nätet. Den 2015-01-20 anmälde föreningen Mediateknik till Länsstyrelsen för diskriminerande behandling av prissättningen av svartfiber  enligt SFS 2007:481 5 kap §9 a-h. Länsstyrelsen begärde då ett samrådssvar av PTS den 2015-07-03 med Dnr 3415464-15.  (PTS har Dnr 15- 7739.) PTS lämnade ett samrådssvar  2015-09-11 Dnr 15-7739-10. Där skriver PTS att det bör utgå parallellitetsrabatt samt att ”Dessa priser är dock fortfarande högre än det framräknade hypotetiska priset från Teliasonera samt den nätavgift på aktiv nivå som kommunikationsoperatören debiterar tjänsteleverantörer anslutna till det aktuella stadsnätet” och 2015-10-08 beslutar Länsstyrelsen i ärendet och sätter priset till 313 kr per kund och månad utan hänsyn till den skrivning som PTS gjort i samrådssvaret. Föreningen anmärkte då på att utredningen som Länsstyrelsen gjort i ärendet var mycket bristfälligt och priset var fortfarande mycket diskriminerande för föreningen och begärde därför en omprövning. I samband med detta gjorde föreningen då en undersökning om vilket underlag som Länsstyrelsen skickat med till PTS i samrådsärendet. Det visade sig att Länsstyrelsen fick en begäran från PTS 2015-08-31 (PTS diarieNr15-7739-8) en begäran att Länsstyrelsen skulle begära att få alla avtal som Mediateknik hade sedan 2012 med tjänsteleverantörer och kommunikationsleverantörer. Den förfrågan diariefördes inte och är fortfarande inte diarieförd. Vidare hade man inte skickat med två avtal, Båda borde finnas med i det av jordbruksverkets tillhandahållna diariet hos Länsstyrelsen, som handläggande myndighet,  enligt ett regelverk SJFS 2011:54 §1- §6 och bilaga 1 redovisa handläggningen för Jordbruksverket och EU-rådet i detta Jordbruksverkets speciella diarium för Lantbruksfrågor och EU-stöd. Dessa avtal finns inte registrerade i resp journalnummer (2011-3143 och 2011-345) Vidare diarieförde Länsstyrelsen inte att de skickat ut denna förfrågan till Mediateknik utan det gjorde Länsstyrelsen efter efterfrågan från föreningen var dessa handlingar fanns registrerade. Svaret på denna förfrågan som kom in registrerades som om det kom från PTS och inte från Mediateknik. Länsstyrelsen gjorde en korrigering i Diariet (se mejlkorrespondens med Länsstyrelsen) långt senare 2017-08- 15 men förfrågan från PTS registrerades inte Det kom ett beslut av Länsstyrelsen efter ett halvår(2018-02-23) att Länsstyrelsen inte skulle  ompröva beslutet och hänvisade att PTS erhållit de uppgifter som behövdes och att beslutet inte kunde överklagas. Ett beslut som innehöll så många felaktigheter. Länsstyrelsen har vägrat att diarieföra en förfrågan från PTS.( se ovan) Länsstyrelsen har inte skickat in utredningsmaterialet från PTS begäran om kompletterande uppgifter och dessutom inte registrerat handlingarna i diariet. Länsstyrelsen har inte redovisat det svar som Länsstyrelsen erhöll efter samrådssvaret från Mediateknik till PTS som skulle innehålla de avtal Mediateknik hade med Alltele och efter den 1/1 2015 hade med tjänsteleverantörerna Alltele, T3, Banhof och Bredband2. Föreningen har inte fått tagit del av dokumentet pga sekretess och kan därför inte verifiera att det innehåller dessa avtal men det skulle ha redovisats för PTS i diskrimineringsfrågan Länsstyrelsen har inte registrerat 2 avtal i Jordbruksverkets Journalsystem. Länsstyrelsen har inte tagit ansvar för att PTS samrådssvar tagits på allvar när det gäller det ovan redovisade skrivningen. Sammanfattningsvis: Avtalet som finns mellan TeliaSonera och fiber i Nordingrå visar att ersättningen för näthyra är 35 kr/kund/månad. Avtalet mellan Alltele och Mediateknik visar på 30% av 175 kr vilket gör en näthyra på 53 kr/kund/månad. Föreningens pris blev 313 kr/kund/månad i näthyra enligt Länsstyrelsens beslut. Var ser föreningen att vi inte är diskriminerade? -- MVH Magnus Hellsten Ordf Bredband i Nora Ek.f. Berghamn 202 87298 Noraström magnus@bredbandinora.se 073-6591209 Hemsida: bredbandinora.se Mycket siffror och diarienummer samt olika regelverk som skall hanteras så lycka till med läsningen