Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
2020-05-14 Årsmötet för år 2019 måste flyttas fram pga av Covid-19. Styrelsen kommer att meddela ett datum när restriktionerna har lättat. Årsmötet var tänkt att genomföras tillsammans med Mediateknik för att de skulle få redovisa hur de tänkt lösa installationen av breband för de medlemmar som inte färdigställdes i EtappII dvs Nyadal, Rystrand, Ry, Utvik, Skullersta, Skallsta, Gavik och Eden. Ta väl hand om Er och tänk positivt att Bredbandet kommer 2020-04-27 Här kommer myndigheternas diarienummer  vad gäller överklagan av bredbandsstöd som vi tidigare sänt till er. PTS har själv anmält sig till Stockholms förvaltningsrätt för att se om de har gjort något fel i handläggningen. Det handlar om dels den konkurrensutredning som de gjorde åt Länsstyrelsen i Västernorrland och dels att PTS inte kontrollerat att de statliga bidraget har kontrollerats att de använts på ett riktigt sätt. EU- Kommissionen har bekräftat mottagandet av överklagan den 2020-03-09 Jordbruksverket:Diarienummer är 3.2.18-04106/2020, handläggare är Annelie , EU- programenheten. Stockholms förvaltningsrätt: Stockholm FR 6513-20 Aktbil 3 Begär gärna ett utdrag från resp myndighet och läs vad vi skrivit och sedan när vi fått något svar kommer vi att meddela er så att ni själva kan bilda er en uppfattning 2020-03-20 Nu har styrelsen överklagat beslutet att inte bevilja oss tillträde till fibernätet på ej diskriminerande  villkor till Övervakningskommitten hos Jordbruksverket, PTS Näringsdepartementet, EU-kommissionen, EU-revisionen. Det har hela tiden funnits ett rgelverk för hur bidragen skall skötas men det har man i princip skitit i och skapat egna sätt att säkra monopol för stadsnät och övriga aktörer i branchen. Landsbygden som skall gynnas av dessa bidrag blir de som står med lång näsa och får fortsätta att vara utan med dålig telefon- och bredband. Nu kommer det att ta tid när myndigheter skall utreda och utse syndabock så det blir inte bara Coronaviruset som härjar. 2020-03-02 Nu kommer utskicket av medlemsavgifterna att ske som en faktura som bifogas mejlet. Här kommer minnesanteckningar från mötet  den 19/2 Minnesanteckningar från mötet de19 februari 2020 med företrädare för Mediateknik AB på Hotell Höga Kusten Närvarande: Mediateknik Anders Rodin        Vd Mediateknik Mattias Ågren       Projektledadare Sydost Daniel Wikström Bredband i Nora Ek.f. Magnus Hellsten Åke Rönnberg Bengt Könberg Leif Englund Det började med en presentationsrunda för att lära känna oss och vilka erfarenheter vi har inom området datakommunikation. Därefter Berättade Anders om projekt Sydost som skulle pga dess storlek delas upp i 3 delar. Det som låg närmast i tiden var Nyadal-Rystrand området och var nu färdigprojekterat och skulle genomföras under 2020. Detta kallas etapp 1. Etapp 2 som då skulle genomföras under 2021 bestod av Lungvik-Herrskog-Gräta och höll på att projekteras. Under diskussionens gång konstaterades: - att det saknades områden som inte fanns med  i etapp1 HOL-Utvik och etapp 2 Salteå-Skalsta, Salteå-Gavik och Salteå-Eden där många av våra medlemmar har sina fastigheter. Den viktigaste punkten var att de som blev utan bredband i etapp II förra gången ska komma med denna gång med tillägget från Anders att vi inte behöver vara oroliga men vi var oroliga för att det inte fullföljs eftersom det inte fanns med i projektplanen . - att ambitionsnivån på antalet anslutna fastigheter var väldigt låg. Inom området finns 931 fastigheter men att när projektet är slut skall 341 fastigheter vara anslutna. - att vi var rörande överens om att infrastrukturen för bredband måste regleras för att utnyttja resurserna till fullo och inte kan stoppas av oskäliga priser och på så sätt stoppa utbyggnad, bättre resursutnyttjande och konkurrensen i näten. Jämför infrastrukturen för vägarna. Tänk om vägarna skulle ägas av enskilda personer eller företag!!! Här är två länkar där ni kan se om era fastigheter är med i Projekt Sydost etapp1 eller etapp 2 http://mediateknik.com/sydost-e1-nyadal http://mediateknik.com/sydost-e2-lugnvik-herrskog-graeta 2020-01-31 Det har nu blivit ett nytt år och problemen kvarstår. Styrelsen kommer att träffa Mediateknik:s ledande personer den 19 februari för en disskussion om hur Mediateknik kommer att slutföra installation för de som blev kvar i etappII dvs ca 300 st framför allt i Nyadal med omnejd. Mediateknik har ju erhållit ett EU-bidrag som täcker detta område och föreningen har ställt sig positiv till att hjälpa till Föreningen kommer i februari att skicka ut en räkning för medlemsavgiften för 2020 för att vi skall kunna fortsätta vårt arbete med att få tillgång till nätet och se till att alla som en gång sökte får sitt breband installerat Enligt villkor i SFS 2007:481,SFS 2014:871 Lantbruksprogrammet Kapitel 5  § 9 a-h framgår att stöd får endast ges om bredbandsnätet är öppet, transparent  och att det beviljas tillträde på icke diskriminerande villkor och att upphandling har skett enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Föreningens offert som Mediateknik lämnade visade föreningen att priset för svartfiber inte var acceptabelt utan det var diskriminerande. 440 kr per kund och månad. Som jämförelse betalade kunderna 345 kr/månad för anslutning  med 100/100 Mb inkl näthyra och kommunikationsoperatör.(slutkundspris) (Slutkundspris = näthyra(svartfiberkostnad) + kostnad för kommunikationsoperatör + kostnad för tjänsteleverantör) Föreningen skulle alltså betala 440 kr. 100 kr mer än slutkundspriset för att få tillgång till nätet. Den 2015-01-20 anmälde föreningen Mediateknik till Länsstyrelsen för diskriminerande behandling av prissättningen av svartfiber  enligt SFS 2007:481 5 kap §9 a-h. Länsstyrelsen begärde då ett samrådssvar av PTS den 2015-07-03 med Dnr 3415464-15.  (PTS har Dnr 15- 7739.) PTS lämnade ett samrådssvar  2015-09-11 Dnr 15-7739-10. Där skriver PTS att det bör utgå parallellitetsrabatt samt att ”Dessa priser är dock fortfarande högre än det framräknade hypotetiska priset från Teliasonera samt den nätavgift på aktiv nivå som kommunikationsoperatören debiterar tjänsteleverantörer anslutna till det aktuella stadsnätet” och 2015-10-08 beslutar Länsstyrelsen i ärendet och sätter priset till 313 kr per kund och månad utan hänsyn till den skrivning som PTS gjort i samrådssvaret. Föreningen anmärkte då på att utredningen som Länsstyrelsen gjort i ärendet var mycket bristfälligt och priset var fortfarande mycket diskriminerande för föreningen och begärde därför en omprövning. I samband med detta gjorde föreningen då en undersökning om vilket underlag som Länsstyrelsen skickat med till PTS i samrådsärendet. Det visade sig att Länsstyrelsen fick en begäran från PTS 2015-08-31 (PTS diarieNr15-7739-8) en begäran att Länsstyrelsen skulle begära att få alla avtal som Mediateknik hade sedan 2012 med tjänsteleverantörer och kommunikationsleverantörer. Den förfrågan diariefördes inte och är fortfarande inte diarieförd. Vidare hade man inte skickat med två avtal, Båda borde finnas med i det av jordbruksverkets tillhandahållna diariet hos Länsstyrelsen, som handläggande myndighet,  enligt ett regelverk SJFS 2011:54 §1- §6 och bilaga 1 redovisa handläggningen för Jordbruksverket och EU-rådet i detta Jordbruksverkets speciella diarium för Lantbruksfrågor och EU-stöd. Dessa avtal finns inte registrerade i resp journalnummer (2011-3143 och 2011-345) Vidare diarieförde Länsstyrelsen inte att de skickat ut denna förfrågan till Mediateknik utan det gjorde Länsstyrelsen efter efterfrågan från föreningen var dessa handlingar fanns registrerade. Svaret på denna förfrågan som kom in registrerades som om det kom från PTS och inte från Mediateknik. Länsstyrelsen gjorde en korrigering i Diariet (se mejlkorrespondens med Länsstyrelsen) långt senare 2017-08- 15 men förfrågan från PTS registrerades inte Det kom ett beslut av Länsstyrelsen efter ett halvår(2018-02-23) att Länsstyrelsen inte skulle  ompröva beslutet och hänvisade att PTS erhållit de uppgifter som behövdes och att beslutet inte kunde överklagas. Ett beslut som innehöll så många felaktigheter. Länsstyrelsen har vägrat att diarieföra en förfrågan från PTS.( se ovan) Länsstyrelsen har inte skickat in utredningsmaterialet från PTS begäran om kompletterande uppgifter och dessutom inte registrerat handlingarna i diariet. Länsstyrelsen har inte redovisat det svar som Länsstyrelsen erhöll efter samrådssvaret från Mediateknik till PTS som skulle innehålla de avtal Mediateknik hade med Alltele och efter den 1/1 2015 hade med tjänsteleverantörerna Alltele, T3, Banhof och Bredband2. Föreningen har inte fått tagit del av dokumentet pga sekretess och kan därför inte verifiera att det innehåller dessa avtal men det skulle ha redovisats för PTS i diskrimineringsfrågan Länsstyrelsen har inte registrerat 2 avtal i Jordbruksverkets Journalsystem. Länsstyrelsen har inte tagit ansvar för att PTS samrådssvar tagits på allvar när det gäller det ovan redovisade skrivningen. Sammanfattningsvis: Avtalet som finns mellan TeliaSonera och fiber i Nordingrå visar att ersättningen för näthyra är 35 kr/kund/månad. Avtalet mellan Alltele och Mediateknik visar på 30% av 175 kr vilket gör en näthyra på 53 kr/kund/månad. Föreningens pris blev 313 kr/kund/månad i näthyra enligt Länsstyrelsens beslut. Var ser föreningen att vi inte är diskriminerade? -- MVH Magnus Hellsten Ordf Bredband i Nora Ek.f. Berghamn 202 87298 Noraström magnus@bredbandinora.se 073-6591209 Hemsida: bredbandinora.se Mycket siffror och diarienummer samt olika regelverk som skall hanteras så lycka till med läsningen 8/5 2018 Nu har vi haft vårat årsmöte som besöktes av 13 st medlemmar under Hans Edin som satt som ordförande med Per sandberg som sekreterare. Efter verksamhetsredovisningen för det gångna året som finns att läsa i verksamhetsberättelsen nedan där de problem som föreningen brottas med diskuterades. Som helhet är att få färdigställa det som Kramfors kommun sökt bidrag för och då fattas det 3 mil fiber och 300 kontrakterade fastigheter att färdigställa. Kanske kan föreningen ha en lösning på gång. Alexander Jonsson avgår ur styrelsen då han skall flytta söderut och i hans ställe träder Bengt Könberg in som vi hälsar välkommen i gänget Ett beslut som togs på stämman var att föreningen behöver ett tillskott av pengar och därför beslöts att ta ut en årsavgift på 150 kr av medlemmarna. Föreningen måste säkerställa att det som vi tagit på oss att solidariskt med dom som inte fått fiber installerat se till att detta blir gjort och att föreningen kan påverka priset neråt för den anslutning som finns genom att få tillgång till fibernätet då priset kan minska rejält. 20/4 2018 Här kommer handlingarna till Årsmötet och skriv gärna ut dom och ta med till stämman Dagordning Verksamhetsberättelse 2017 Ekonomisk berättelse