Bredband i Nora Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun
2022-04-13 Föreningen fick äntligen ett svar från PTS den 29/3 där vi kan konstatera att trots det gällande regelverket så har de hittat kryp hål för att godkänna att Jordbruksverket/Länsstyrelsen kan betala ut dubbla bidrag till samma område, inte följa lagen om offentlig upphandling, att flytta material till Kramfors Centrum som var avsett att användas i projekteti Nora, Länsstyrelsen kan godkänna saker som inte skall vara med i projektet, man prisstoppar andra aktörer för att hindra dem att komma in i nätet. Ni som följt föreningens arbete har kunnat läsa på vår hemsida www.bredbandinora.se Allt detta har gjort att Jordbruksverket och Länsstyrelsen har tappat möjligheten att erbjuda bidrag till bredband på landsbygden utan det sköts numera endast av PTS. Detta är väl lite Föreningens förtjänst att kunnat redovisa så stora brister både när det gäller kompetens och hantering i sådana tekniska sammanhang Mot bakgrunden till det ovan sagda har styrelsen föreslagit årsmötet att avveckla föreningen då det inte finns ett engagement från Nora bygden och möjligheter till framgång mot myndigheter som hela tiden försöker skydda sina egna myndigheters handlande. Föreningen Bredband i Nora kommer att ha årsmöte den 28/4 i Nora. Eftersom deltagande i mötet kräver att man är medlem vilket man blir om man betalar in 100 kr på föreningens bankgiro 637-9333 och anmäler sig till magnus@bredbandinora.se innan den 25/4 så får man tid och plats var årsmötet äger rum. 2021-05-10 Föreningen Bredband i Nora har nu fått bekräftelse på att ni som en gång skrivit avtal med dåvarande Kramfors kommun om bredbandsanslutning finns nu hos Mediateknik. Hur ni skall gå vidare med den informationen vet vi inte eftersom det var alldeles för få som nappade på vårt erbjudande att gå in och förhandla med Mediateknik om anslutningsavgiften 2021-05-07 För idag har Föreningen skicka in en överklagan på det avslag vi fick från Stockholms förvaltningsrätt med följande lydelse: Stockholms förvaltningsrätt Mål 6513-20 Saken : Tillgång till svartfiberfiber på ej diskriminerande villkor, överklagbart beslut PTS är medfinansiär med statliga medel av bredbands förläggning i Nora, Kramfors kommun. Registrerat av Länsstyrelsen i Jordbruksverkets LB-systemet med Dnr 2011-3143. Jordbruksverket är huvudansvarig för att diarieföring i LB-systemet för bredbandsinstallation med EU medel. PTS och Jordbruksverket har ett regelverk SFS 2007:481 som Kramfors kommun har accepterat och godtagit. PTS har genom sin brist på myndighets utövning och kontroll som medfinansiär starkt bidragit till korruption genom att inte: 1. kontrollerat att upphandling av KO är genomförd trots påminnelse av Länsstyrelsen den 2013- 09-03 att alla varor och tjänster skall upphandlas samt att regelverk SFS 2007:481 5 Kap.9 a-h§ skall följas. 2. kontrollerat att avtal och viktiga dokument registreras i Jordbruksverkets LB-systemet 2011- 3143 vad gäller upphandling av varor och tjänster inom sitt ämnesområde. Det finns två avtal om arrende på svartfiber. Ett i LB-systemet 2011-3143 ett i LB-systemet 2011-385. Inget av dessa dokument har registrerats, utretts eller föranlett någon tjänsteanteckning. (se JO-anmälan 699- 2018 där båda avtalen finns redovisade. (se SJVFS 3011:54 §3, §4, 4a) 3. kontrollerat varför ärendet om samordning/prisdiskriminering Länsstyrelsen 341-5464-15 flyttats ut från LB-systemet. (se SJVFS 3011:54 §3, §4, 4a) 4. kontrollerat att PTS begäran om ytterligare uppgifter Dnr PTS /15-7739-8 inte diariefördes hos Länsstyrelsen. PTS fick ej något svar till den viktiga handläggningen av ärendet 5. svaret till Länsstyrelsen innehöll några konkreta förslag utan gav utrymme för en massa tolkningar. Det fanns två likadana avtal att jämföra med. (se SJVFS 3011:54 §3, §4, 4a) 6, svaret flyttades tillbaka till LB-systemet, utan att Länsstyrelsen kunde ta ett eget beslut, trots att det fortfarande var diskriminerande, och att avvisa beslutet utan överklagan. Om det flyttats tillbaka hade det givits en möjlighet till överklagan(se SFS 2007:481 Kap1 §36, SJVFS 3011:54 §3, §4, 4a, Jordbruksverket Dnr 3.2.17-05001/2018) Dessa brister har gjort det omöjligt för Föreningen Bredband I Nora att erhålla ett svartfiber avtal med Mediateknik. Hela processen styrs av korruption, undanhållande av viktiga avtal för att främja egna intressen och gjort det omöjligt att överklaga beslut Trots att PTS och Jordbruksverket har haft träffar med Länsstyrelsen visar det sig att tillgängliga dokument bara har arkiverats utan att det har registrerats i LB-systemet och det innebär en mörkläggning undanhållande av viktig information i diariesystemet. För att erhålla transparens och att kunna följa ärendet från början, utredning, till slutet skall alla delar finnas i ett diarium. Detta är kärnpunkterna i svensk demokrati vilket PTS helt negligerat i sitt sätt att hantera detta ärende. I övrigt finns all dokumentation i den tidigare inlämnade överklagan 2021-04-14 Med anledning av att endast ca 10% av de 300, som skrivit avtal, har varit intresserad av Bredband i Nora:s erbjudande att gå in och förhandla med Mediateknik om anslutningsavgiften  5000 kr som ni skrivit avtal om så ser vi det som omöjligt att göra detta. Föreningen vill inte bli utskrattad med ett sådant resultat. Det visar också att flertalet accepterar 19800 kr i anslutningsavgift. Det är ca 300 som skrivit anslutningsavtal med Kramfors kommun. Hela projektet har sedan överförts till Mediateknik med samma ansvar och krav som Kramfors kommun som bidragsgivarna krävt Detta erbjudande har gått ut på flera plattformar där man bad de som var intresserade att gå in på facebook och gruppen Noraaktiviteter för att gilla inlägget. Eftersom det är en öppengrupp kan vem som hellst gå in och göra en markering 2021-04-01 Ett inlägg är nu publicerat på FACBOOK /www.facebook.com/groups/553066438093413 där vi vill att så många som möjligt gillar inlägget för att Föreningen skall veta hur många är det som vill att frågan om anslutningsavgift till bredbandet skall tas upp. Det är bra om så många som möjligt göt en föfrågan till kommun på att avtalet som finns i dessa pärmar finns eller var de finns. Om det finns ett stort intresse dvs att det blir många som gillar inlägget får vi gå vidare och begära in fullmakter för att föra deras talan gentemot Mediateknik. Vi vet att Mediateknik behöver anslutningarför att slutföra Projekt SydOst som de nu kallar det gamla EtappII. Ju fler som vi får fullmakt för ju bättre blir vår förhandlingsposition. Detta tillsammans med anmälan till Stockholms Förvaltningsrätt av PTS 2021-03-22 En text som ni kan kopiera eller mejla till kommun eller Mediateknik för att få en bekräftelse på att ni finns med ett signerat avtal för anslutning av bredband till er fastighet för 5000 kr. Det viktiga är att ni mejlar eller skickar brev till Kommun så att det diarieförs och begär gärna ett mottagningskvitto. Här är kommunens mejladress: kommun@kramfors.se eller i andrahand kundservice@mediateknik.com Texten Ämne: Bekräftelse “Undertecknad begär en bekräftelse på att min fastighet Nora- xxxxxxxx (Din fastighetsbeteckning) eller mitt namn finns i de pärmar med 694 anslutningsavtal som It-chef Curt Dahlberg tog emot 2014-03 24 av Projekledare Magnus Hellsten i samband med hans överlämnande av proktledarskapet av Bredband i Nora till Curt Dahlberg” Hör gärna av er till mig magnus@bredbandinora.se med vilket svar ni får 2021-03-21          Jag gjorde 2010 en privat utredning hur  mobiltelefoni, bredband samt TV fungerade i Nora. Det visade tex att 90% av alla svar hade mobiltelefon men bara 11% kunde utnyttja dessa hemma. Bredband kunde bara ett fåtal använda ADSL-tekniken som var oerhört långsamt. TV fungerade om man hade parabol. Mot den bakgrunden uppvaktade jag kommun för att de skulle söka EU-bidrag för att öka tillgängligheten för bredband. 2012 fick kommun bidragsansökan av EU-medel beviljad med 50% och medfinansiering av statliga medel med 50%. Från 20120126 blev jag anställd av Kommun som Projektledare för projektet ”Bredband i Nora” 20130130 hölls ett offentligt möte för att presentera projektet. Den som då skrev ett kontrakt med kommun om anslutning skulle betala 5000 kr per fastighet och företag som skulle ansluta sig skulle betala 5000 kr plus moms. Gensvaret var enormt och detta resulterade i att projektet måste begära en utökning av projektet med EtappII som beviljades av PTS och Länsstyrelsen december 2013. Eftersom Kommun vägrade att göra upphandling av en vital sak av bredbandet beslutade jag mig för att avsluta mitt projektledarskap 20140324 pga att om upphandlingen inte skulle bli av skulle konkurrensen i nätet bli lika med noll och kommunen skulle kunna sätta vilka priser som helst. I samband med avslutande av projektledarskapet  lämnade jag över 2 pärmar med 684 st anslutningsavtal till It-chefen Curt Dahlberg som tog över fortsättningen av projektet. Dessa avtal skall finnas diarieförda hos kommun 2014 bestämde några stycken av de som var missnöjd med kommunens agerande att bilda den ek.f. Bredband i Nora för att påverka Kramfors kommun och de andra myndigheterna PTS, Jordbruksverket och Länsstyrelsen att göra upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling ( LOU ). Men när Kommun eller Mediateknik, som tog över projektet från Kommun, avslutade att fullfölja EtappII och lämnade över 300 som skrivit kontrakt med kommun och inte fullföljt nerläggningen av ca 3 mil fiber och på det viset inte fullföljt Projektet enligt ansökan har föreningen försökt genom överklagande av olika beslut som myndigheterna tagit i strid med det regelverk  som är uppsatt för att erhålla dessa bidrag. Just nu ligger ett ärende i Stockholms förvaltningsrätt av PTS huruvida de agerat i strid med det regelverk som de själva utformat för att konkurrensen i bredbandsnäten skall öka som de som myndighet har ett ansvar över. Det kommer att bli fler anmälningar 2021-01-18 Här kommer protokollet och verksamhetsberättelsen att kunna läsas i länkarna nedan Årsmötesprotokollet Verksamhetsberättelsen 2020-12-21 Höll föreningen sitt årsmöte via videolänk med 8 st deltagare och protokollet kommer att publiceras här när det är justerat. Vi kommer även att publicera de andra dokumenten på denna sida God Jul och ett bättre år 2020 Önskar föreningen er 2020-12-05 Den 21 december skall vi försöka hålla ett årsmöte för 2019 års verksamhet men det kommer inte att bli ett traditionellt möte utan vi skall försöka att göra det digitalt pga alla restriktioner som följer med pandemin. Det var tänkt att Mediateknik skulle närvara för arr informera om de nya projekten http://mediateknik.com/sydost-e1-nyadal http://mediateknik.com/sydost-e2-lugnvik-herrskog-graeta Här år en länk till PTS som ger tips om hur kommunerna  skall agera på bredbandsmarknaden och det är saker som vi kämpat för allt sedan begynnelsen för att åstadkomma https://pts.se/sv/nyheter/internet/2019/vagledning-om-kommuners-agerande-pa- bredbandsmarknaden/ attas det 3 mil fiber och 300 kontrakterade fastigheter att färdigställa. Kanske kan föreningen ha en lösning på gång. Alexander Jonsson avgår ur styrelsen då han skall flytta söderut och i hans ställe träder Bengt Könberg in som vi hälsar välkommen i gänget