Start Användar kontakt Bredbandsbolaget Prislistor Vad händer Medlemsskap Kramfors Kommun Bredband i Nora
Årsmötes protokollet 14/1 2015 Verksamhets berättelsen Revisionsberättelse Ekonomisk redovisning Motion 1  Angående sommaravtal Motion 2  Angående möjlighet för föreningen att vara med i styrgruppen för BIN Motion 3 Handlingarna till årsmötet kommer att läggas in på denna sida Det är viktigt att ni skickar in medlemsansökan så fort som möjligt Föreningen har idag 255 medlemmar På denna sida kommer det att finnas  medlemsansökan, stadgar och annan information gällande föreningen Bredband i Nora ek. f. Klicka på länkarna nedan så får du fram dokumenten som finns på denna sida. Det krävs dock att du har något ordbehandlings program installerat på din dator annars finns det ett gratisprogram som är lika bra som Office-paketet. libreoffice.org är deras hemadress och du kan välja vilket språk du vill använda dig av Klicka på länken för att skriva ut              medlemsansökan Skicka in medlemsansökan underskriven till: BIN Bredband i Nora Berghamn 202 87298 Noraström Klicka på länken för att skriva ut             stadgarna Klicka på länken för att skriva ut              Protokollet från föreningens bildande
Föreningen har som mål att till fastigheter i Nora ansluta så många som möjligt till ett fiberbredband för telefoni, bredband och TV som är snabbt, billigt och har en support som skall klara uppgiften vid enklare fel direkt vid telefonsamtalet och större fel inom 24 timmar och utan mellanhänder.. För att söka medlemskap i Föreningen betalar man 100 kr i insats till bankgiro: 637-9333 och anger fastighetsbeteckningen, namn, adress, telefonnummer och e-mailadress,. Alternativt fyller ni i ansökan under kontaktfliken Stadgar finns att skriva ut längre ned på sidan Årsmötesprotokoll 2017
Dagordning för Bredband i Nora Ek.f. årsmöte Nora församlingsgård den 6/5 2017 kl 14 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande vid årsmötet 3. Val av sekreterare vid årsmötet 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning 6. Justering av röstlängd 7. Val av två justeringsmän, tillika valkontrollanter och rösträknare 8. a. Styrelsens verksamhetsberättelse     b. Styrelsens ekonomiska redovisning.         Balans och resultaträkning för det senaste    räkenskapsåret. 9. Revisorernas berättelse 10.  Fastställande av balansräkning och resultaträkning 11.  Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12.  Fastställande av årsavgifter, kostnadsersättning och eventuella extra avgifter 13.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 14.  Fastställande av verksamhetsplan/budget för det kommande verksamhetsåret. 15.  Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår. 16.  Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare för verksamhetsåret 17.  Val av ordförande 18.  Val av övriga ledamöter samt val av ersättare. 19.  Val av en revisor samt dennes ersättare. 20.  Val av valberedning 21.  Styrelsens redovisning av den nuvarande situationen 22.  Motioner/Medlemmarnas förslag 23.  Mötet avslutas Årsmöte kommer att hållas på församlingshemmet i Nora klockan 18